Hết 6 tháng, SCIC mới hoàn thành 35,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018

VietTimes -- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. Đáng chú ý, tổng tài sản trên báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất của SCIC đã giảm 19.327 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.942 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018, SCIC ghi nhận doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn đạt 2.288 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia chiếm 50%, đạt 1.151 tỷ đồng; doanh thu từ lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu chiếm 31,9%, đạt 731 tỷ đồng; doanh thu từ bán các khoản đầu tư chiếm 17,5%, đạt 401 tỷ đồng; phần còn lại là doanh thu cho thuê Bất động sản và doanh thu khác.

Các khoản chi phí hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn, chi phí doanh nghiệp chiểm tỷ trọng không đáng kể. Do đó, nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.942 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2017.

So với chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của SCIC chỉ đạt 35,7% kế hoạch.  

Hết 6 tháng, SCIC mới hoàn thành 35,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 ảnh 1

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 của SCIC (Nguồn: SCIC) 

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản của SCIC đạt 41.749 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn đạt 27.934 tỷ đồng (chiếm 66% tổng tài sản), giảm 16.223 tỷ đồng; Tài sản dài hạn đạt 13.815 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu là do, trong kỳ báo cáo, SCIC đã chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp có giá trị ghi sổ 16.954 tỷ đồng về Bộ tài chính quản lý theo quy định, bao gồm: 4.580 tỷ đồng Tiền gửi ngân hàng, 1.483 tỷ đồng Cổ phiếu niêm yết, 4.580 tỷ đồng Trái phiếu và 6.311 tỷ đồng tài sản khác.

Được biết, ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại SCIC để thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ đã chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và giao cho SCIC giữ quỹ này để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Hết 6 tháng, SCIC mới hoàn thành 35,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 ảnh 2

Chi tiết các khoản đầu tư ngắn hạn của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tính tới 31/12/2017 (Nguồn: SCIC) 

Tới năm 2017, Chính phủ và các đơn vị có liên quan đã có những quyết định mới về việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, SCIC sẽ bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính quản lý theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Do vậy, khoản mục Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đã không còn xuất hiện trên Báo cáo tài chính của SCIC.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến ngày 30/6/2018, nợ phải trả của SCIC là 1.461 tỷ đồng, giảm 20.169 tỷ đồng. Nguyên nhân cũng liên quan tới việc SCIC chuyển giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cho Bộ tài chính. Nguồn vốn chủ sở hữu SCIC đạt 40.287 tỷ đồng, chủ yếu là Vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 22.045 tỷ đồng và Quỹ đầu tư phát triển đạt 18.025 tỷ đồng.

Năm 2018, SCIC có chỉ tiêu tổng doanh thu là 7.895 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 5.436 tỷ đồng./.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm