Điều chỉnh về xuất - nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành ban hành Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

Theo đó, Điều 2 được bổ sung như sau: Hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm theo mã số HS: Hàng hóa trong lĩnh vực in bao gồm: Thiết bị, linh kiện, phụ tùng theo mô tả và mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ TTTT thuộc các nhóm a, 84.40;b,84.41;c,84.42; d 84.43.

Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm có hình thức quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Luật Xuất bản và có mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ TTTT thuộc các nhóm: a, 49.01; b, 4903.00.00; c, 49.05; d, 4910.00.00; đ, 49.11. Thông tư được ban hành kèm theo 02 phụ lục để thay thế Phụ lục 1 và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm: Phụ lục Danh mục 1, thủ tục nhập khẩu và yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in; Danh mục 2, thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2017.