Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria

Trong mọi cuộc chiến tranh, nạn nhân đầu tiên bao giờ cũng là trẻ em, những đứa trẻ vô tội là một phần của xã hội dễ bị tổn thương nhất, chịu đau khổ nhiều nhất và có một tương lai đáng sợ nhất. Thảm họa đó đang diễn ra hàng ngày ở Syria.

Hãy cứu chúng tôi khỏi IS

Hãy cứu chúng tôi khỏi IS

Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 1
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 2
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 3
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 4
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 5
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 6
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 7
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 8
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 9
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 10
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 11
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 12
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 13
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 14
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 15
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 16
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 17
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 18
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 19
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 20
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 21
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 22
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 23
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 24
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 25
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 26
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 27
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 28
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 29
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 30
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 31
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 32
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 33
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 34
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 35
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 36
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 37
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 38
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 39
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 40
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 41
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 42
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 43
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 44
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 45
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 46
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 47
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 48
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 49
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 50
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 51
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 52
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 53
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 54
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 55
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 56
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 57
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 58
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 59
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 60
Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria ảnh 61

Trịnh Thái Bằng theo QPAN