Bội chi ngân sách tăng mạnh trong tháng qua

VietTimes -- Tính từ đầu năm đến 15/7/2017, ngân sách Nhà nước bội chi 61,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Đây là con số được tính căn cứ vào số liệu của Tổng Cục Thống kê vừa công bố.
Ảnh minh họa - Nguồn: VOV
Ảnh minh họa - Nguồn: VOV

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2017 vừa được Tổng Cục thống kê công bố, tính từ đầu năm đến 15/7/2017, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 584,6 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng thu Ngân sách chỉ ước đạt 646,4 nghìn tỷ đồng. Như vậy, ngân sách Nhà nước đang bội chi 61,8 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm.

Trong tổng thu Ngân sách, thu nội địa 462,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7%; thu từ dầu thô 24,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 96,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,4%. Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 56 nghìn tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 43,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 90,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 20,4 nghìn tỷ đồng, bằng 45,1%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 84,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 95 nghìn tỷ đồng, bằng 33,2%.

Trong tổng chi ngân sách, chi thường xuyên đạt 474 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9%; chi trả nợ lãi 60,1 nghìn tỷ đồng, bằng 60,8%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2017 ước tính đạt 110 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán năm.

Cũng theo số liệu Tổng Cục thống kê công bố trước đó, tính từ đầu năm đến 15/6/2017, tổng thu ngân sách ước  đạt 500,9 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng thu ngân sách chỉ ước đạt 533,4 nghìn tỷ đồng nên ngân sách nhà nước bội chi 32,5 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, bội chi ngân sách nhà nước đã tăng gần gấp đôi, từ 32,5 nghìn tỷ đồng lên 61,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 34,7% mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số: 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016:

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng (một triệu, hai trăm mười hai nghìn, một trăm tám mươi tỷ đồng).

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng (một triệu, ba trăm chín mươi nghìn, bốn trăm tám mươi tỷ đồng).

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng (một trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm tỷ đồng), tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng (một trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm tỷ đồng), tương đương 3,38% GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng (sáu nghìn tỷ đồng), tương đương 0,12 %GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng (ba trăm bốn mươi nghìn, một trăm năm mươi bảy tỷ đồng).