Bộ Tài chính muốn giám sát toàn diện các giao dịch tại casino

VietTimes -- Các doanh nghiệp (DN) đầu tư kinh doanh casino phải bố trí một điểm có camera để cơ quan quản lý Nhà nước quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera; đồng thời mọi giao dịch liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Đây là nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến.

Bên cạnh các yêu cầu DN phải trang bị thiết bị giám sát, Bộ Tài chính muốn giám sát trực tiếp bằng người hoặc trực tuyến bằng thiết bị điện tử, camera trong các giao dịch tại casino của DN.

Hệ thống camera phải được lắp đặt đầy đủ tại các khu vực: Bàn trò chơi, máy trò chơi, khu vực kho quỹ, quầy thu ngân và các khu vực khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino đảm bảo cho công tác giám sát của Tổ quản lý, giám sát. Dữ liệu từ hệ thống camera phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm.

Cán bộ thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện giám sát trực tiếp hoặc giám sát qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera đối với các giao dịch tại điểm kinh doanh casino liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước. Thêm nữa, các giao dịch này đều phải được ghi lại, báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Bên cạnh đó, mọi giao dịch liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và đảm bảo định kỳ hàng ngày dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu quy định tại Thông tư này. Các giao dịch này phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Phiếu tổng hợp doanh thu phải được lập trên phần mềm máy tính và định kỳ hàng ngày doanh nghiệp kinh doanh casino thực hiện chuyển thông tin dữ liệu của Phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có trách nhiệm xây dựng chuẩn kết nối và chuẩn dữ liệu đảm bảo cơ quan thuế nhận được dữ liệu do doanh nghiệp gửi đến và có giải pháp hướng dẫn để doanh nghiệp chuyển đổi hệ thống phù hợp với các định dạng chuẩn mà ngành thuế xây dựng.