Tỷ trọng thuế thu từ sản xuất kinh doanh ngày càng tăng

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, bình quân trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách nhà nước (NSNN) chiếm khoảng 21% GDP.
Tỷ trọng thuế thu từ sản xuất kinh doanh ngày càng tăng

Trong cơ cấu thu NSNN, tỷ trọng thu nội địa tăng từ 59% (giai đoạn 2006 - 2010) lên 68% (giai đoạn 2011 - 2015), đến năm 2015 chiếm 74% tổng thu NSNN. Trong cơ cấu thu nội địa, thu từ sản xuất kinh doanh tăng trưởng ở mức cao và trở thành nguồn thu giữ vai trò quan trọng của NSNN.

Tỷ trọng thu từ khu vực ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng dần theo các giai đoạn (2001 - 2005 là 14%, 2006 - 2010 là 21%, 2011 - 2015 dự kiến khoảng 26%). Theo định hướng chiến lược cải cách hệ thống thuế, đến năm 2020 tăng dần tỷ trọng từ nguồn thu trong nước để bù đắp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giảm do tham gia hội nhập quốc tế.

Theo Thanh Niên