Tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một TCTD

Quy định trên được đưa ra tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ đang được NHNN Việt Nam lấy ý kiến đóng góp.

Tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một TCTD

Theo đó, Thông tư này quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, bao gồm: Hoạt động làm đại lý chi, trả ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức kinh tế cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác được phép hoạt động ngoại hối; Hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; Hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép).

Về nguyên tắc cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, Dự thảo Thông tư nêu rõ: Tổ chức kinh tế đã được NHNN cấp Giấy phép trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ không được ủy quyền cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức kinh tế khác làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

Một TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một hoặc nhiều TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép. Tuy nhiên, một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép.

Tổ chức kinh tế đã được NHNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ không được uỷ quyền lại việc chi, trả cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế khác.

Theo TBNH