Tình hình hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước 2013

Tháng 11-2014, Chính phủ công bố Báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Tình hình của các DNNN lâu nay vẫn là  thông tin  có phần không rõ ràng

Tình hình của các DNNN lâu nay vẫn là thông tin có phần không rõ ràng

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu Tỷ đồng Tăng so với 2012
Vốn chủ sở hữu 1.145.564 15%
- Tập đoàn 751.142 12%
- Tổng công ty 266.479 19%
Tổng tài sản 2.869.120 12%
- Tập đoàn, TCT, Cty mẹ – con 2.639.916 na
Doanh thu 1.709.134 1%
- Tập đoàn 989,184 8%
- Tổng công ty 527,663 -1%
- Cty mẹ – con 57.824 -46%
- DN độc lập còn lại 134.462 5%
LNTT 181.530 15%
- Tập đoàn 137.648 14%
- Tổng công ty 30.669 35%
- Cty mẹ – con 3.352 -2%
- Cty TNHH MTV 9.860 -5%
Nộp NSNN 276.063 23%
- Tập đoàn 197.240 30%
- Tổng công ty 54.054 9%
- Cty mẹ – con 1.804 na
- Cty TNHH MTV 22.965 12%

Kết thúc năm tài chính 2013, có 796 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó có 8 tập đoàn kinh tế, 100 tổng công ty Nhà nước. Trong đó:

  • 08 tập đoàn kinh tế
  • 100 tổng công ty nhà nước (không bao gồm Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam)
  • 25 Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
  • 309 Công ty TNHH MTV độc lập hoạt động cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích
  • 354 Công ty TNHH MTV độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại.

Nguồn: báo cáo số 512/BC-CP ngày 25-11-2014 của Chính phủ

                                                      Theo Vietfin

Có thể bạn quan tâm