Sẽ khôi phục tượng đài người lính Liên Xô mặc chính quyền Ba Lan phản đối

Hội tượng đài "Kursk" của Ba Lan đã sửa chữa đài tưởng niệm người lính Hồng quân của Liên Xô ở Stshemeshitse, phía Nam đất nước.
Sẽ khôi phục tượng đài người lính Liên Xô mặc chính quyền Ba Lan phản đối

Hội Kursk đã đề nghị Ủy ban đấu tranh và tuẫn đạo cung cấp thông tin về những dữ liệu trên tấm bia của đài tưởng niệm để khôi phục lại theo nguyên trạng trước đây. Tuy nhiên, thư ký Ủy ban là Krzysztof Kunert phản đối kế hoạch phục chế và nói rằng "sự tồn tại tiếp tục của tượng đài này là điều không thể chấp nhận, vì gợi lại lịch sử bị bóp méo về quan hệ Ba Lan-Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai và sau đó".

Trong điều kiện không có thông tin về tượng đài Stshemeshitse trước đây, Hội Kursk đã quyết định khắc lên đó khẩu hiệu "Hòa bình cho thế giới!" mà theo Chủ tịch Hội, là điều thích hợp nhất "trong thời điểm rối ren hiện tại."

Trước đó, Viện tưởng niệm quốc gia Ba Lan đã chủ động tháo dỡ 500 di tích về những người lính Xô Viết đã hy sinh trong cuộc giải phóng đất nước trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo Sputnik