NHNN mạnh tay với cổ đông sở hữu vượt giới hạn

Cổ đông, nhóm cổ đông liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn phải lập Kế hoạch khắc phục việc sở hữu vượt giới hạn đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015 tuân thủ theo quy định.
NHNN mạnh tay với cổ đông sở hữu vượt giới hạn

 Nếu không sẽ không chấp thuận nhân sự dự kiến hoặc đề cử nhân sự bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại điều 55 Luật các tổ chức tín dụng. Theo đó, TCTD phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục việc sở hữu vượt giới hạn đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015 tỷ lệ sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan tại các TCTD tuân thủ theo quy định (trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép hoặc xử lý theo phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt).

Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành vào 15/07/2015, TCTD không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới cho cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

Sau thời hạn xử lý 31/12/2015 hoặc sau thời hạn trong phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan chưa đảm bảo tuân thủ giới hạn tỷ lệ sở hữu sẽ bị áp dụng các biện pháp:

(1) Không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc trong trường hợp nhân sự là cổ đông, thuộc nhóm cổ đông liên quan hay người đại diện vốn góp.

(2) Không xem xét đề cử nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan.

(3) Cổ đông, nhóm cổ đông liên quan chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định.

(4) Hoặc biện pháp khác bao gồm cả cơ cấu lại TCTD.

Luật các tổ chức tín dụng 2010: Điều 55 về tỷ lệ sở hữu cổ phần (bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần):

- Cổ đông cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của TCTD.

- Cổ đông tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của TCTD, (trừ các trường hợp sở hữu cổ phần để xử lý tổ chức tín dụng gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng; Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ phần hóa; Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật TCTD).

- Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của TCTD.

Theo Vietstock