Nhìn lại quá trình tái cơ cấu NHTM giai đoạn 2011 - 2015

Quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 theo tinh thần Quyết định 254/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đang khẩn trương vào giai đoạn nước rút.
Nhìn lại quá trình tái cơ cấu NHTM giai đoạn 2011 - 2015

Dưới đây là tóm lược quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn 2011-2015 (cập nhật đến tháng 8/2015)

Theo Trí thức trẻ