Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ

Khe Sanh, căn cứ phòng thủ của quân đội Mỹ và là mục tiêu quan trọng trong Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh của Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Chiến dịch quyết liệt diễn ra 170 ngày, lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ buộc phải rút lui khỏi cứ điểm. Hàng rào điện tử Mc Namara phá sản hoàn toàn.

Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ

Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 1
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 2
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 3
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 4
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 5
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 6
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 7
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 8
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 9
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 10
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 11
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 12
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 13
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 14
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 15
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 16
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 17
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 18
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 19
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 20
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 21
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 22
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 23
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 24
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 25
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 26
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 27
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 28
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 29
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 30
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 31
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 32
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 33
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 34
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 35
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 36
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 37
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 38
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 39
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 40
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 41
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 42
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 43
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 44
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 45
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 46
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 47
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 48
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 49
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 50
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 51
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 52
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 53
Khe Sanh - địa ngục của lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 54

Trịnh Thái Bằng theo QPAN