Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet

Cuộc chiến tranh Việt Nam qua đi hơn 40 năm, nhưng âm hưởng của nó vẫn còn vang lại đến tận ngày này. Sự tàn khốc và vô nghĩa của cuộc chiến tranh hằn sâu trong những bức ảnh biết nói của các phóng viên chiến trường. Chiến tranh Việt Nam mãi là bài học thế giới đến ngày nay.

Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet

Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 1
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 2
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 3
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 4
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 5
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 6
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 7
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 8
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 9
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 10
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 11
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 12
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 13
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 14
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 15
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 16
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 17
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 18
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 19
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 20
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 21
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 22
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 23
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 24
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 25
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 26
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 27
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 28
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 29
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 30
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 31
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 32
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 33
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 34
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 35
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 36
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 37
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 38
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 39
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 40
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 41
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 42
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 43
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 44
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 45
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 46
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 47
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 48
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 49
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 50
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 51
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 52
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 53
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 54
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 55
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 56
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 57
Cuộc chiến tranh Việt Nam qua ảnh của Henry Hyuet ảnh 58

Trịnh Thái Bằng theo QPAN