Bóng hồng Việt Nam - trên cả anh hùng - (phần 1)

Khi người phụ nữ bắt buộc phải cầm vũ khí thì cuộc chiến tranh đó là để bảo vệ hòa bình, giữ gìn sự sống cho những con người chân chính mà họ đã sinh ra, chống lại những thế lực muốn hủy hoại con người.
Bóng hồng Việt Nam - trên cả anh hùng - (phần 1)

Theo: QPAN