Doanh thu từ cung cấp dịch vụ viễn thông tăng gần 28% giữa tâm dịch Covid-19

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ viễn thông tăng gần 28% giữa tâm dịch Covid-19

VietTimes -- Đó là số liệu trong vòng 2 tháng theo một thống kê chưa chính thức từ đơn vị quản lý viễn thông, được công bố tại Hội thảo Băng thông rộng di động & cố định (World Mobile Broadband & ISP) năm 2020 diễn ra ngày 27/3/2020. Sự kiện được được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông.