Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung rất cao.
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12 chiều nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước thực hiện trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội 12 của Đảng thông qua. 

Việc giới thiệu nhân sự cũng căn cứ vào thực tế đội ngũ cán bộ hiện có và yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước, kết hợp yêu cầu trước mắt với việc chuẩn bị cho các khoá tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Ban chấp hành TƯ đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện có thể và đã đạt được sự nhất trí rất cao.

Ban chấp hành TƯ khẳng định cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; nhất trí cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá 13 theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại hội nghị lần này, theo quy chế làm việc, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước ta với số phiếu tập trung rất cao. 

Đồng thời Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến TƯ trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Căn cứ kết quả biểu quyết và giới thiệu nhân sự của Ban chấp hành TƯ lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để chuẩn bị trình Quốc hội, vừa bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức của các cơ quan Nhà nước.

“Có thể nói, đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và cho chúng ta thêm kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Theo VGP