3 tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam

3 tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam
3 tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam