Hơn 20,2 tỉ USD đổ vào Việt Nam

Hơn 20,2 tỉ USD đổ vào Việt Nam

Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng của năm 2015, cả nước có 1.855 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng số vốn đăng ký đạt 13,5 tỉ USD, tăng 30% về số dự án và tăng 1,1% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.