Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

VietTimes -- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào chiều 22/10. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân sự duy nhất được giới thiệu cho chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.