Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh

Thông thường, các bài viết về Triều Tiên bao giờ cũng có sẵn chủ để, đế chế độc tài Kim, đất nước đói nghèo, khép kín, Người dân Triều tiên trung thành với chủ tịch Kim và những cái đầu nóng ở đố luôn nghĩ về chiến tranh. Nhưng chùm ảnh này miêu tả đời sống của người dân bình thường.

Cuộc sống đời thường của người dân Triều Tiên

Cuộc sống đời thường của người dân Triều Tiên

Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 1
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 2
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 3
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 4
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 5
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 6
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 7
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 8
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 9
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 10
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 11
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 12
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 13
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 14
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 15
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 16
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 17
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 18
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 19
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 20
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 21
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 22
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 23
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 24
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 25
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 26
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 27
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 28
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 29
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 30
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 31
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 32
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 33
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 34
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 35
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 36
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 37
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 38
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 39
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 40
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 41
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 42
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 43
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 44
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 45
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 46
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 47
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 48
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 49
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 50
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 51
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 52
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 53
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 54
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 55
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 56
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 57
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 58
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 59
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 60
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 61
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 62
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 63
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 64
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 65
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 66
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 67
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 68
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 69
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 70
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 71
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 72
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 73
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 74
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 75
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 76
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 77
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 78
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 79
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 80
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 81
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 82
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 83
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 84
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 85
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 86
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 87
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 88
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 89
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 90
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 91
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 92
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 93
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 94
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 95
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 96
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 97
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 98
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 99
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 100
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 101
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 102
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 103
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 104
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 105
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 106
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 107
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 108
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 109
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 110
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 111
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 112
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 113
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 114
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 115
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 116
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 117
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 118
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 119
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 120
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 121
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 122
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 123
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 124
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 125
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 126
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 127
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 128
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 129
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 130
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 131
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 132
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 133
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 134
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 135
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 136
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 137
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 138
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 139
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 140
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 141
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 142
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 143
Khám phá đất nước Triều Tiên qua ảnh ảnh 144

Trịnh Thái Bằng theo DM