Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Việt Nam

Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Việt Nam

VietTimes -- Việt Nam - Singapore sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương.
“Nếu đi con đường đã vạch sẵn, tôi e NCB sẽ mãi là người đến sau”

“Nếu đi con đường đã vạch sẵn, tôi e NCB sẽ mãi là người đến sau”

 “Nhiệm vụ lớn và thách thức hơn nhiều đó là làm sao phát triển NCB mạnh mẽ và bền vững, khẳng định được vị trí trên bản đồ ngân hàng Việt Nam. Đây luôn là nhiệm vụ lớn nhất cho tổng giám đốc của bất cứ ngân hàng hàng nào”, tân Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc dân (NCB), ông Đào Trọng Khanh, nói.