Bức thư gửi từ bên kia chiến tuyến

Bức thư gửi từ bên kia chiến tuyến

Phát hiện lộ bí mật trước khi chiến dịch mở màn, nhưng vì âm mưu chính trị, cả Mỹ lẫn VNCH vẫn quyết định tiến hành Chiến dịch Lam Sơn 719. Dù Việt Cộng có nắm được kế hoạch cũng không thể đủ sức, đủ thời gian để đối phó hữu hiệu.