Đánh giá toàn diện hoạt động dịch vụ phiếu mua hàng trả trước của SPV

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Sodexo Pass Việt Nam (SPV).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh dịch vụ cung cấp và quản lý các phiếu mua hàng trả trước của SPV, trong đó làm rõ những nội dung sau:

Thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh dự án đầu tư của SPV với tư cách là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO.

Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hướng dẫn, quản lý, giám sát hoạt động của SPV thời gian thí điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3641/VPCP-QHQT ngày 31/5/2010 của Văn phòng Chính phủ.

Việc xây dựng quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực SPV đang hoạt động thí điểm.

Năng lực tài chính của SPV, các quy định về quyền, trách nhiệm của SPV trong thực hiện hoạt động thí điểm để bảo đảm khả năng kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân liên quan.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017 phương hướng xử lý đối với đề nghị của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu hợp pháp của SPV trong hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định.