Trí tuệ Nhân tạo cũng có thể tàn phá thế giới đang phát triển

Trí tuệ Nhân tạo cũng có thể tàn phá thế giới đang phát triển

Hầu hết các nghiên cứu về ảnh hưởng hay tác động của AI với công việc và nền kinh tế đều tập trung vào các nước phát triển như Mỹ và Anh. Tuy nhiên, đối với công việc của tôi là một nhà khoa học, một nhà điều hành công nghệ và cũng là nhà đầu tư ở Mỹ và Trung Quốc, tôi tin rằng AI là mối đe dọa nghiêm trọng nên được cân nhắc đối với các nền kinh tế mới nổi.