Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng

VietTimes -- Chùm ảnh và video ghi lại những ngày tháng huy hoàng, đầy hoa và nước mắt, ngày giải phóng và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng
Đường về thành phố mang tên Bác

Ngày cuối của Mỹ ở Sài Gòn

Thành phố Sài Gòn ngày giải phóng

TTB