Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng

VietTimes -- Chùm ảnh và video ghi lại những ngày tháng huy hoàng, đầy hoa và nước mắt, ngày giải phóng và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng

Đường về thành phố mang tên Bác

Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 1

Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 2
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 3
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 4
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 5
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 6
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 7
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 8
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 9
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 10
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 11
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 12
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 13
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 14
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 15
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 16

Ngày cuối của Mỹ ở Sài Gòn

Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 17
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 18
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 19
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 20
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 21
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 22
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 23
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 24
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 25
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 26
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 27
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 28
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 29
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 30
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 31
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 32
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 33
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 34
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 35
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 36
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 37
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 38
Chùm ảnh video: Đất nước ngày toàn thắng ảnh 39
Thành phố Sài Gòn ngày giải phóng

TTB