“Săn đầu người” qua cách nhìn của Jim Collins trong cuốn bestseller “Từ tốt đến vĩ đại”

“Săn đầu người” qua cách nhìn của Jim Collins trong cuốn bestseller “Từ tốt đến vĩ đại”

VietTimes -- Cái giá phải trả cho việc tuyển dụng sai người còn đắt hơn chi phí khi vuột mất một nhân tài. Với tư tưởng “làm với ai quan trọng hơn làm cái gì”, các doanh nghiệp phải thực sự khắt khe với những lựa chọn của họ về con người, trước bất kỳ quyết định quan trọng nào khác. Ở các doanh nghiệp lớn, sẽ không bao giờ có sự thỏa hiệp trong tuyển dụng.