Video: Những miếng đòn đặc biệt của đặc nhiệm Pháp

VietTimes -- National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) một đơn vị đặc biệt của quân đội Pháp, được đào tạo để tham gia chống khủng bố và giải cứu con tin. Cũng vì vậy, lực lượng đặc biệt này luôn nằm lòng những miếng đòn đặc biệt.
Nhiệm vụ của GIGN là ngăn chặn, tiêu diệt các phần tử khủng bố, giải cứu con tin, chống bạo động và một số nhiệm vụ chiến đấu có tính chất nguy hiểm cao.
Nhiệm vụ của GIGN là ngăn chặn, tiêu diệt các phần tử khủng bố, giải cứu con tin, chống bạo động và một số nhiệm vụ chiến đấu có tính chất nguy hiểm cao.