Lập 'siêu bộ' quản 250 tỉ USD

Lập 'siêu bộ' quản 250 tỉ USD

Đề xuất lập cơ quan chuyên trách quản lý gần 250 tỉ USD tổng giá trị tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước sở hữu vốn đang nhận được nhiều ý kiến, quan điểm đối lập nhau từ các chuyên gia, nhà quản lý.