Chính phủ yêu cầu lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

Chính phủ yêu cầu lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

VietTimes -- Chính phủ quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.