Thu ngân sách có thể đạt và vượt mức dự toán

Thu ngân sách có thể đạt và vượt mức dự toán

ừ con số đạt được trong 11 tháng, Bộ Tài chính cho rằng ước thu ngân sách cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội, có khả năng mức độ giảm thu sẽ thấp hơn con số dự kiến đã báo cáo, theo một thông cáo báo chí vừa được Văn phòng Bộ Tài chính công bố.