Đã đánh đuổi giặc ngoại xâm và thề sẽ đánh bại “giặc nội xâm“
Hai Nhà lãnh đạo ở hai bước ngoạt của lịch sử Việt Nam:

Đã đánh đuổi giặc ngoại xâm và thề sẽ đánh bại “giặc nội xâm“ Analysis

VietTimes -- "Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi,... việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi"- Hồ Chí Minh.