Quy định mới về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Quy định mới về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

VietTimes --  Bảo lãnh chính phủ thực hiện bằng thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc văn bản bảo lãnh. Chính phủ chỉ cấp Thư bảo lãnh, không tái bảo lãnh. Đối tượng được cấp bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật quản lý nợ công và đáp ứng các quy định cụ thể được nêu tại Nghị định này.