"Chúng ta đã có các phương án đấu tranh phù hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo"
Bộ Quốc phòng:

"Chúng ta đã có các phương án đấu tranh phù hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo"

VietTimes -- Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngoại giao ở các cấp; rà soát, chuẩn bị nguồn nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.