Nhếch nhác “rác” quảng cáo

Nhếch nhác “rác” quảng cáo

Luật Quảng cáo đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực này. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng quảng cáo tràn lan, tùy tiện diễn ra khá phổ biến, vi phạm Luật Quảng cáo.