Trên thế giới Chính phủ nào cũng muốn quản lý các mạng thông tin, nhưng các sản phẩm mới, những tỷ phú vĩ đại vẫn xuất hiện rầm rầm
Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt bàn về CMCN 4.0

Trên thế giới Chính phủ nào cũng muốn quản lý các mạng thông tin, nhưng các sản phẩm mới, những tỷ phú vĩ đại vẫn xuất hiện rầm rầm

VietTimes -- “Nói luật này, luật kia cản trở sự phát triển là sai. Đấy là một hình thức đổ vạ cho chính sách. Sự phát triển thường vượt trên chính sách, nhất là sự phát triển khoa học và công nghệ. Trên thế giới chính phủ nào cũng muốn hạn chế, muốn quản lý các mạng thông tin, nhưng các hình thức mới, sản phẩm mới của nó vẫn xuất hiện rầm rầm, những tỷ phú vĩ đại vẫn xuất hiện” - chuyên gia Nguyễn Trần Bạt nói về CMCN 4.0 với VietTimes.