Thể chế dung nạp hay loại trừ?

Thể chế dung nạp hay loại trừ?

Tại hội thảo về Báo cáo 2035 đầu tuần, nguyên Thứ trưởng Tư pháp Hoàng Thế Liên đặt một câu hỏi cốt tử: “Thể chế chúng ta là dung nạp, hay là thể chế loại trừ?” Không ai trả lời câu hỏi của ông Liên, và bản thân ông cũng chỉ trả lời gián tiếp: “Chúng ta cần phải có thể chế dung nạp để mọi người tham gia vào quá trình phát triển”.