Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu

Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu

VietTimes -- Nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo và quản lý theo hướng một chức danh làm nhiều việc; đồng thời giải thể các bộ máy chồng chéo, sáp nhập các bộ máy làm chung một việc theo hướng thống nhất và đa năng, bảo đảm sự chuyên nghiệp và liên thông - nhất nguyên chế là bước đi tất yếu trong tiến trình đổi mới thể chế chính trị.