Hải Phòng: Phát hành hàng trăm tỷ đồng trái phiếu để… gửi ngân hàng!

Hải Phòng: Phát hành hàng trăm tỷ đồng trái phiếu để… gửi ngân hàng!

VietTimes -- Năm 2015, Hải Phòng phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương, trong đó, có tới 266 tỷ đồng được gửi vào ngân hàng thương mại. Theo Kiểm toán Nhà nước, việc chậm phân bổ, sử dụng nguồn vốn vay cho thấy Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của Hải Phòng chưa phù hợp thực tế.