Cần lưu ý gì để an toàn trước biến thế mã độc Petya?

Cần lưu ý gì để an toàn trước biến thế mã độc Petya?

VietTimes -- Petya khi lây nhiễm vào máy tính sẽ không mã hóa từng tập tin, mà thực hiện mã hóa Bảng File (Master File Table – MFT, chứa thông tin về tất cả các tập tin và thư mục trong phân vùng) và thay thế Master Boot Record của máy tính bằng tập tin độc hại để hiển thị thông tin đòi tiền chuộc.