Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nữ cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nữ cán bộ, công chức, viên chức

VietTimes -- Giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức nhà nước là một trong những trọng tâm khi xây dựng cơ sở dữ liệu này.