Không thể nộp phạt trực tuyến ngay sau khi lập biên bản vi phạm giao thông
Thí điểm nộp phạt qua Cổng dịch vụ công Quốc gia:

Không thể nộp phạt trực tuyến ngay sau khi lập biên bản vi phạm giao thông

VietTimes -- Sở dĩ có việc này là bởi trình tự thủ tục phải tuân thủ theo Luật xử lý vi phạm hành chính. Khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt, thì người dân mới có thể nộp phạt trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.