Phản biện Nghị định 53: Kiểm soát lương chưa hẳn tốt

Phản biện Nghị định 53: Kiểm soát lương chưa hẳn tốt

Từ ngày 1-8-2016 cổ đông của nhiều công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước có lẽ không cần phải biểu quyết về mức thù lao cho những người giữ các chức vụ quản lý và là đại diện cho phần vốn của Nhà nước nữa. Nghị định 53 của Chính phủ mới ban hành đã khống chế mức lương của nhóm cán bộ quản lý này và nhìn chung mức lương tối đa họ có thể được nhận không cao.