Quốc hội trước những vấn đề dân sinh

Quốc hội trước những vấn đề dân sinh

Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Quốc hội quyết định để Chính phủ thực hiện là mang tính pháp lệnh. Vậy, khi những chỉ tiêu đó không đạt, thì Quốc hội ứng xử như thế nào để tròn vai “giám sát tối cao”, hay chỉ đơn giản là thông qua như thông lệ lâu nay?