Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng Chính phủ điện tử

Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng Chính phủ điện tử

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ chủ trì tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.