Nghị định 53: Lương "sếp" Cty Nhà nước chi phối cổ phần tối đa là 36 triệu đồng/tháng

Nghị định 53: Lương "sếp" Cty Nhà nước chi phối cổ phần tối đa là 36 triệu đồng/tháng

VietTimes -- Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng (người quản lý công ty) gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.