Lên Sài Gòn gặt lúa thuê kiếm tiền ăn tết

Lên Sài Gòn gặt lúa thuê kiếm tiền ăn tết

Những người gặt lúa thuê ở đây là những người Khmer ở Sóc Trăng, ở quê công việc không ổn định, suốt năm làm thuê đủ việc để kiếm sống, cắt lúa ở Sóc Trăng, làm công nhân cho các nhà máy, làm gạch, có khi lại ngược lên Lâm Đồng, Đăk Lăk hái cà phê, cuối năm lại trở về Sài Gòn cắt lúa