Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến phải cho phép trao đổi, chia sẻ dữ liệu

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến phải cho phép trao đổi, chia sẻ dữ liệu

VietTimes -- Việc kết nối giữa Cổng TTĐT, ứng dụng DVCTT với các ứng dụng, cơ sở dữ liệu khác trong nội bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh để trao đổi, chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của bộ, tỉnh.