Sau TPP, công đoàn sẽ đi về đâu?

Sau TPP, công đoàn sẽ đi về đâu?

Nguyên tắc được đưa ra trong TPP là tạo ra môi trường bình đẳng giữa tổ chức của người lao động trực thuộc hoặc không thuộc Tổng liên đoàn Lao động. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ đối với vai trò của Tổng liên đoàn LĐ nếu người lao động cảm thấy tổ chức này chưa bảo vệ được quyền lợi cho họ.