Quy trình bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Quy trình bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng tới Đại hội Đảng 12 và giúp bạn đọc tìm hiểu Quy chế bầu cử trong Đảng,chúng tôi trích đăng trình tự, thủ tục bầu Tổng Bí thư từ Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.