Nạn đói năm 1945 (Kỳ 6): Chống giặc đói

Nạn đói năm 1945 (Kỳ 6): Chống giặc đói

Một ngày sau khi ra mắt toàn thể quốc dân tại quảng trường Ba Đình, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên sáu vấn đề cấp bách nhất mà Chính phủ cần giải quyết ngay.